Biochemistry Member

Professor Makoto Suematsu
Associate Professor Mayumi Kajimura
Assistant Professor Yasuaki Kabe, Kuniaki Mukai, Youji Minamishima
Instructor Takehiro Yamamoto, Takashi Nakamura
Part-time Lecturer Tadashi Horiuchi, Nobuhito Goda, Mami Ishikawa, Yuuichi Oike
 Atsushi Kudou, Masayuki Suzuki, Naonori Uozumi, Hiroshi Handa
Project Assistant Professor(Part-time) Yasuhito Tokumoto, Yuuki Sugiura, Takako Hishiki
 Ryo Fukuda, Akiko Kubo, Masataka Kasahara
Guest Lecturer Tsuyoshi Nakanishi
Project Instructor Mitsuyo Ohmura, Yan Bao
Project Instructor(Part-time) Tatsuya Yamamoto, Tomomi Matsuura, Shinpei Tamaki,
 Noriyo Hayakawa, Takayuki Morikawa
Project Researcher(Part-time) Kyoko Ishiwata, Kazumi Muraoka, Shoko Otomo
Post-graduate Fellow D3 Tsukasa Takahashi, Remi Tsukamoto
Engineer Reiko Suzuki, Sayako Honda, Kurara Honda
 Yoshiko Nagahata, Naoko Toko

2013/4